نمودار بوقلمون کشتار  

از تاریخ
تا تاریخ
به صورت

جدول قیمت بوقلمون کشتار در تاریخ ۹۶/۱۲/۲۸ روز دوشنبه

استان / نام محصول کشتار میانگین ساعت
حداقلحداکثر
تهران 108,000110,000109,00015:14
میانگین 109,000109,000
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار بوقلمون کشتار  

از تاریخ 1396/01/02 تا تاریخ 1397/01/02 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت بوقلمون کشتار

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
بوقلمون کشتار ۹۶/۱۲/۲۸1080001100001090000110605114833119071124563114913

نمودار بوقلمون کشتار در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com