نمودار پولت  

از تاریخ
تا تاریخ
به صورت

جدول قیمت پولت در تاریخ ۹۶/۱۲/۲۸ روز دوشنبه

استان / نام محصول هایلایننیک چیکال اس ال میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 155,000157,000157,000160,000160,000165,000159,00015:11
میانگین 156,000158,500162,500159,000
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار پولت  

از تاریخ 1395/12/30 تا تاریخ 1396/12/29 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت پولت

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
پولت ۹۶/۱۲/۲۸155000165000159000014728112109511783311728197207

نمودار پولت در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

 
گلبار شیمی
Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com