نمودار کولین  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت کولین در تاریخ ۰۱/۱۲/۲۴ روز چهارشنبه

استان / نام محصول چینی میانگین ساعت
حداقلحداکثر
تهران 570,000580,000575,00016:20
میانگین 575,000575,000
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار کولین  

از تاریخ 1401/01/10 تا تاریخ 1402/01/10 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت کولین

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کولین ۰۱/۱۲/۲۴5700005800005750000588000535833460000573513565127

نمودار کولین در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com