نمودار کولین  

از تاریخ
تا تاریخ
به صورت

جدول قیمت کولین در تاریخ ۹۷/۰۴/۰۲ روز شنبه

استان / نام محصول چینی میانگین ساعت
حداقلحداکثر
تهران 67,00068,00067,50015:59
میانگین 67,50067,500
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار کولین  

از تاریخ 1396/04/02 تا تاریخ 1397/04/02 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت کولین

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کولین ۹۷/۰۴/۰۲67000680006750006750071833951907629460732

نمودار کولین در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com