نمودار گوشت منجمد  

از تاریخ
تا تاریخ
به صورت

جدول قیمت گوشت منجمد در تاریخ ۹۷/۰۴/۰۲ روز شنبه

استان / نام محصول رانتاپ سایدگردنسردست میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 268,000269,000288,000289,000259,000260,000257,000258,000268,50016:11
میانگین 268,500288,500259,500257,500268,500
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار گوشت منجمد  

از تاریخ 1396/04/02 تا تاریخ 1397/04/02 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت گوشت منجمد

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
گوشت منجمد ۹۷/۰۴/۰۲2570002890002685000268500274345237252267797233630

نمودار گوشت منجمد در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com