نمودار تخم مرغ  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت تخم مرغ در تاریخ ۰۲/۰۳/۱۳ روز شنبه

استان / نام محصول 1010.51111.51212.513 میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 385,000390,000380,000385,000375,000380,000370,000375,000365,000370,000360,000365,000355,000360,000372,50014:07
اصفهان 385,000390,000380,000385,000375,000380,000370,000375,000365,000370,000360,000365,000355,000360,000372,50014:07
قزوين 370,000375,000365,000370,000360,000365,000355,000360,000365,00014:07
قم 380,000385,000375,000380,000370,000375,000365,000370,000360,000365,000355,000360,000370,00014:07
مرکزي 370,000375,000365,000370,000360,000365,000355,000360,000365,00014:07
خراسان رضوی 375,000380,000370,000375,000365,000370,000360,000365,000355,000360,000350,000355,000345,000350,000362,50014:07
میانگین 384,167380,000375,000370,833365,833360,833355,833368,357
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار تخم مرغ  

از تاریخ 1403/03/17 تا تاریخ 1402/03/16 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت تخم مرغ

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
تخم مرغ ۰۲/۰۳/۱۳345000390000368357-14,572408461423407409362390187327332

نمودار تخم مرغ در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com