نمودار بوقلمون زنده  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت بوقلمون زنده در تاریخ ۰۱/۱۱/۱۹ روز چهارشنبه

استان / نام محصول زنده میانگین ساعت
حداقلحداکثر
تهران 660,000670,000665,00012:51
اصفهان 669,000671,000670,00012:51
زنجان 669,000671,000670,00012:51
قزوين 679,000681,000680,00012:51
میانگین 671,250671,250
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار بوقلمون زنده  

از تاریخ 1400/11/20 تا تاریخ 1401/11/20 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت بوقلمون زنده

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
بوقلمون زنده ۰۱/۱۱/۱۹660000681000671250-29,583714663728618398188553230300098

نمودار بوقلمون زنده در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com