نمودار بوقلمون زنده  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت بوقلمون زنده در تاریخ ۰۱/۰۵/۲۳ روز یکشنبه

استان / نام محصول زنده میانگین ساعت
حداقلحداکثر
تهران 385,000390,000387,50015:03
اصفهان 375,000380,000377,50015:03
میانگین 382,500382,500
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار بوقلمون زنده  

از تاریخ 1400/05/24 تا تاریخ 1401/05/24 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت بوقلمون زنده

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
بوقلمون زنده ۰۱/۰۵/۲۳375000390000382500-2,500392857411736280313337580300098

نمودار بوقلمون زنده در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com