نمودار ترئونین  

از تاریخ
تا تاریخ
به صورت

جدول قیمت ترئونین در تاریخ ۹۷/۰۴/۲۷ روز چهارشنبه

استان / نام محصول چینی میانگین ساعت
حداقلحداکثر
تهران 145,000150,000147,50016:00
میانگین 147,500147,500
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار ترئونین  

از تاریخ 1396/04/29 تا تاریخ 1397/04/29 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت ترئونین

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
ترئونین ۹۷/۰۴/۲۷145000150000147500012947297278129000101912110264

نمودار ترئونین در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com