نمودار متیونین  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت متیونین در تاریخ ۹۷/۰۷/۲۵ روز چهارشنبه

استان / نام محصول ایوانیک دگوسا - %۹۹فرانسه میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 188,000189,000188,000189,000188,50016:15
میانگین 188,500188,500188,500
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار متیونین  

از تاریخ 1396/07/27 تا تاریخ 1397/07/27 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت متیونین

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
متیونین ۹۷/۰۷/۲۵188000189000188500-500191763197607160692182516144241

نمودار متیونین در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com