نمودار شترمرغ کشتار  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت شترمرغ کشتار در تاریخ ۰۱/۰۴/۱۱ روز شنبه

استان / نام محصول شترمرغ کشتار میانگین ساعت
حداقلحداکثر
تهران 900,000950,000925,00014:03
اصفهان 900,000950,000925,00014:03
خراسان رضوی 870,000880,000875,00014:03
میانگین 908,333908,333
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار شترمرغ کشتار  

از تاریخ 1400/04/12 تا تاریخ 1401/04/12 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت شترمرغ کشتار

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
شترمرغ کشتار ۰۱/۰۴/۱۱870000950000908333090833390833311666679083331103132

نمودار شترمرغ کشتار در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com