نمودار کنجاله سویا  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت کنجاله سویا در تاریخ ۰۱/۰۹/۱۶ روز چهارشنبه

استان / نام محصول کلهرنابدانهخاور دشت میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
سمنان 171,910171,920171,91511:56
گلستان 171,910171,920171,91511:56
کرمانشاه 171,910171,920171,91511:56
بندر امام 166,500166,600166,55011:56
میانگین 169,233171,915171,915170,574
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار کنجاله سویا  

از تاریخ 1400/09/17 تا تاریخ 1401/09/17 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت کنجاله سویا

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کنجاله سویا ۰۱/۰۹/۱۶166500171920170574017057416953616917216544936844

نمودار کنجاله سویا در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com