نمودار کنجاله سویا  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت کنجاله سویا در تاریخ ۰۰/۰۹/۱۰ روز چهارشنبه

استان / نام محصول کلهرپرک برزیلنابدانه میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
سمنان 40,60040,61040,60515:32
کرمانشاه 38,70038,80038,75015:32
بندر امام 35,60035,70034,00034,10034,85015:32
میانگین 37,20034,05040,60537,264
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار کنجاله سویا  

از تاریخ 1399/09/12 تا تاریخ 1400/09/11 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت کنجاله سویا

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کنجاله سویا ۰۰/۰۹/۱۰34000406103726403726437264372953674129480

نمودار کنجاله سویا در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com