نمودار کنجاله کلزا  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت کنجاله کلزا در تاریخ ۰۱/۰۵/۲۳ روز یکشنبه

استان / نام محصول سام افروزاکسدانهکلهریگانه خزرخاوردشتبه پاک میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
مازندران 117,000117,200117,10016:24
همدان 116,000116,200116,10016:24
گلستان 116,000120,000120,000120,200115,500115,700115,000115,200117,20016:24
کرمانشاه 115,000115,200115,10016:24
میانگین 117,050120,100115,100115,600115,100117,100116,729
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار کنجاله کلزا  

از تاریخ 1400/05/23 تا تاریخ 1401/05/23 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت کنجاله کلزا

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کنجاله کلزا ۰۱/۰۵/۲۳115000120200116729-10411737212119211311512245155903

نمودار کنجاله کلزا در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com