نمودار کنجاله کلزا  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت کنجاله کلزا در تاریخ ۰۱/۱۱/۳۰ روز یکشنبه

استان / نام محصول سام افروزبه پاک میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
مازندران 170,500170,700170,500170,700170,60015:26
گلستان 170,500170,700170,60015:26
میانگین 170,600170,600170,600
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار کنجاله کلزا  

از تاریخ 1403/03/17 تا تاریخ 1402/03/16 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت کنجاله کلزا

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کنجاله کلزا ۰۱/۱۱/۳۰170500170700170600016604014346711697612073355903

نمودار کنجاله کلزا در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com