نمودار کولین  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت کولین در تاریخ ۰۰/۰۶/۲۸ روز یکشنبه

استان / نام محصول چینی میانگین ساعت
حداقلحداکثر
تهران 445,000450,000447,50016:29
میانگین 447,500447,500
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار کولین  

از تاریخ 1399/06/30 تا تاریخ 1400/06/29 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت کولین

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کولین ۰۰/۰۶/۲۸44500045000044750052,500330036276033235000317479224472

نمودار کولین در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com