نمودار کولین  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت کولین در تاریخ ۰۲/۰۳/۱۳ روز شنبه

استان / نام محصول چینی میانگین ساعت
حداقلحداکثر
تهران 610,000640,000625,00016:18
میانگین 625,000625,000
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار کولین  

از تاریخ 1403/03/17 تا تاریخ 1402/03/16 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت کولین

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کولین ۰۲/۰۳/۱۳6100006400006250000622500628235425976644118573513

نمودار کولین در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com