نمودار فسفات  

از تاریخ
تا تاریخ
به صورت

جدول قیمت فسفات در تاریخ ۹۷/۰۴/۲۷ روز چهارشنبه

استان / نام محصول گلبار شیمیایران فسفاتکویر فسفاتماکیان فسفاتایرانا فسفات میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 26,50026,50026,50016:21
اصفهان 25,50025,50025,50016:21
يزد 26,00026,00026,00016:21
مرکزي 26,50026,50026,50016:21
خراسان جنوبي 26,00026,00026,00016:21
میانگین 26,50026,50026,00026,00025,50026,100
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار فسفات  

از تاریخ 1396/04/29 تا تاریخ 1397/04/29 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت فسفات

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
فسفات ۹۷/۰۴/۲۷25500265002610002415023400199272239119590

نمودار فسفات در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com