نمودار فسفات  

از تاریخ
تا تاریخ
به صورت

جدول قیمت فسفات در تاریخ ۹۷/۰۱/۲۹ روز چهارشنبه

استان / نام محصول گلبار شیمیایران فسفاتکویر فسفاتماکیان فسفاتایرانا فسفات میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 21,00021,00021,00016:07
اصفهان 20,00020,00020,00016:07
يزد 19,00019,50019,25016:07
مرکزي 20,50020,50020,50016:07
خراسان جنوبي 19,70020,70020,20016:07
میانگین 20,50021,00019,25020,20020,00020,190
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار فسفات  

از تاریخ 1396/01/30 تا تاریخ 1397/01/30 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت فسفات

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
فسفات ۹۷/۰۱/۲۹19000210002005702005119986195182005119590

نمودار فسفات در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com