نمودار فسفات  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت فسفات در تاریخ ۹۷/۰۸/۲۸ روز دوشنبه

استان / نام محصول گلبار شیمیایران فسفاتماکیان فسفاتایرانا فسفات میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 44,00044,00044,00016:14
اصفهان 42,50042,50042,50016:14
مرکزي 45,00045,00045,00016:14
خراسان جنوبي 45,00045,00045,00016:14
میانگین 45,00044,00045,00042,50044,125
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار فسفات  

از تاریخ 1396/08/28 تا تاریخ 1397/08/28 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت فسفات

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
فسفات ۹۷/۰۸/۲۸42500450004412504412544125218613011719590

نمودار فسفات در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com