نمودار سبوس گندم  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت سبوس گندم در تاریخ ۰۰/۰۹/۱۰ روز چهارشنبه

استان / نام محصول داخلی میانگین ساعت
حداقلحداکثر
زنجان 48,00049,00048,50015:13
سمنان 48,00050,00049,00015:13
کرمانشاه 40,00041,00040,50015:13
میانگین 46,00046,000
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار سبوس گندم  

از تاریخ 1399/09/12 تا تاریخ 1400/09/11 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت سبوس گندم

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
سبوس گندم ۰۰/۰۹/۱۰40000500004600004670839446412654000126851

نمودار سبوس گندم در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com