نمودار پولت  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت پولت در تاریخ ۰۱/۰۵/۲۳ روز یکشنبه

استان / نام محصول هایلایننیک چیکال اس البونز میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 945,000950,000940,000950,000965,000970,000940,000950,000951,25011:34
میانگین 947,500945,000967,500945,000951,250
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار پولت  

از تاریخ 1400/05/23 تا تاریخ 1401/05/23 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت پولت

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
پولت ۰۱/۰۵/۲۳94000097000095125026,250919900857018611842800490604244

نمودار پولت در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com