نمودار پولت  

از تاریخ
تا تاریخ
به صورت

جدول قیمت پولت در تاریخ ۹۷/۰۴/۲۷ روز چهارشنبه

استان / نام محصول هایلایننیک چیکال اس ال میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 175,000177,000177,000180,000180,000185,000179,00015:57
میانگین 176,000178,500182,500179,000
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار پولت  

از تاریخ 1396/04/29 تا تاریخ 1397/04/29 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت پولت

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
پولت ۹۷/۰۴/۲۷1750001850001790000179000179000116167178412117281

نمودار پولت در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com