نمودار پولت  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت پولت در تاریخ ۹۷/۱۲/۲۷ روز دوشنبه

استان / نام محصول هایلایننیک چیکال اس ال میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 150,000155,000160,000165,000170,000175,000162,50015:21
میانگین 152,500162,500172,500162,500
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار پولت  

از تاریخ 1396/12/29 تا تاریخ 1397/12/29 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت پولت

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
پولت ۹۷/۱۲/۲۷1500001750001625000167105177383189267184141117281

نمودار پولت در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

 
Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com