نمودار دام کشتار  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت دام کشتار در تاریخ ۰۰/۰۶/۲۸ روز یکشنبه

استان / نام محصول گوسفندگوساله میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 1,080,0001,120,0001,150,0001,200,0001,137,50014:45
اصفهان 1,120,0001,170,0001,080,0001,130,0001,125,00014:45
يزد 1,200,0001,250,000990,0001,010,0001,112,50014:45
اردبيل 1,170,0001,200,000980,0001,000,0001,087,50014:45
خراسان رضوی 1,030,0001,050,000970,000990,0001,010,00014:45
فارس 1,240,0001,250,0001,070,0001,080,0001,160,00014:45
همدان 1,000,0001,070,0001,000,0001,120,0001,047,50014:45
کردستان 1,190,0001,210,0001,280,0001,300,0001,245,00014:45
آذربايجان شرقي 1,190,0001,210,0001,080,0001,120,0001,150,00014:45
مرکزي 1,130,0001,170,0001,090,0001,110,0001,125,00014:45
چهارمحال بختياري 1,220,0001,250,0001,130,0001,150,0001,187,50014:45
میانگین 1,160,0001,092,2731,126,136
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار دام کشتار  

از تاریخ 1399/06/30 تا تاریخ 1400/06/29 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت دام کشتار

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
دام کشتار ۰۰/۰۶/۲۸970000130000011261361,5911163297114611410374461107578827048

نمودار دام کشتار در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com