نمودار دام زنده  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت دام زنده در تاریخ ۰۱/۱۱/۱۹ روز چهارشنبه

استان / نام محصول گوسفندگوساله میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 1,490,0001,510,0001,020,0001,050,0001,267,50014:11
اصفهان 1,300,0001,350,000900,0001,000,0001,137,50014:11
يزد 1,400,0001,450,000890,000910,0001,162,50014:11
اردبيل 1,300,0001,350,0001,000,0001,100,0001,187,50014:11
خراسان رضوی 1,500,0001,520,000950,0001,000,0001,242,50014:11
فارس 1,290,0001,310,000990,0001,010,0001,150,00014:11
کردستان 1,470,0001,490,0001,170,0001,190,0001,330,00014:11
همدان 1,300,0001,360,000900,0001,000,0001,140,00014:11
قم 1,450,0001,500,0001,050,0001,080,0001,270,00014:11
آذربايجان شرقي 1,450,0001,500,0001,100,0001,200,0001,312,50014:11
مرکزي 1,400,0001,450,000970,0001,080,0001,225,00014:11
چهارمحال بختياري 1,300,0001,400,000920,000970,0001,147,50014:11
میانگین 1,410,0001,018,7501,214,375
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار دام زنده  

از تاریخ 1400/11/19 تا تاریخ 1401/11/19 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت دام زنده

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
دام زنده ۰۱/۱۱/۱۹8900001520000121437516,0421143797997286798659815603547743

نمودار دام زنده در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com