نمودار دام زنده  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت دام زنده در تاریخ ۰۲/۰۷/۱۰ روز دوشنبه

استان / نام محصول گوسفندگوساله میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 1,900,0002,020,0002,100,0002,200,0002,055,00015:16
اصفهان 1,850,0001,900,0001,750,0001,850,0001,837,50015:16
خراسان رضوی 1,850,0001,880,0001,850,0001,900,0001,870,00015:16
فارس 1,800,0002,000,0001,900,0002,000,0001,925,00015:16
همدان 1,850,0002,050,0002,100,0002,250,0002,062,50015:16
قم 1,950,0002,000,0002,050,0002,100,0002,025,00015:16
مرکزي 2,050,0002,100,0002,040,0002,060,0002,062,50015:16
چهارمحال بختياري 1,800,0001,950,0001,700,0001,800,0001,812,50015:16
میانگین 1,934,3751,978,1251,956,250
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار دام زنده  

از تاریخ 1403/07/13 تا تاریخ 1402/07/12 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت دام زنده

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
دام زنده ۰۲/۰۷/۱۰17000002250000195625001948482192990113798111634647866757

نمودار دام زنده در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com