نمودار دام زنده  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت دام زنده در تاریخ ۰۱/۰۵/۲۳ روز یکشنبه

استان / نام محصول گوسفندگوساله میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 800,000850,000750,000850,000812,50014:28
اصفهان 700,000730,000730,000780,000735,00014:28
يزد 850,000900,000750,000850,000837,50014:28
اردبيل 750,000800,000700,000750,000750,00014:28
خراسان رضوی 750,000770,000770,000790,000770,00014:28
فارس 750,000850,000840,000880,000830,00014:28
همدان 775,000850,000825,000900,000837,50014:28
قم 720,000750,000850,000900,000805,00014:28
آذربايجان شرقي 840,000860,000840,000860,000850,00014:28
مرکزي 630,000850,000780,000890,000787,50014:28
چهارمحال بختياري 650,000750,000700,000800,000725,00014:28
میانگین 780,682808,409794,545
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار دام زنده  

از تاریخ 1400/05/23 تا تاریخ 1401/05/23 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت دام زنده

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
دام زنده ۰۱/۰۵/۲۳630000900000794545-1,591800459772588603852732304547743

نمودار دام زنده در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com