نمودار تخم مرغ  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت تخم مرغ در تاریخ ۰۲/۰۷/۱۰ روز دوشنبه

استان / نام محصول 1010.51111.51212.513 میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 527,000532,000520,000525,000513,000518,000506,000511,000499,000504,000492,000497,000485,000490,000508,50015:14
اصفهان 527,000532,000520,000525,000513,000518,000506,000511,000499,000504,000492,000497,000485,000490,000508,50015:14
قزوين 506,000511,000499,000504,000492,000497,000485,000490,000498,00015:14
قم 520,000525,000513,000518,000506,000511,000499,000504,000492,000497,000485,000490,000505,00015:14
مرکزي 506,000511,000499,000504,000492,000497,000485,000490,000498,00015:14
خراسان رضوی 520,000525,000515,000520,000505,000510,000495,000500,000490,000495,000485,000490,000480,000485,000501,07115:14
میانگین 527,167521,250513,500506,667500,000493,333486,667504,014
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار تخم مرغ  

از تاریخ 1403/07/13 تا تاریخ 1402/07/12 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت تخم مرغ

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
تخم مرغ ۰۲/۰۷/۱۰4800005320005040140495043464541344231395560327332

نمودار تخم مرغ در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com