نمودار تخم مرغ  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت تخم مرغ در تاریخ ۰۱/۰۴/۱۱ روز شنبه

استان / نام محصول 1010.51111.51212.513 میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 317,000322,000317,000322,000338,000341,000334,000337,000332,000335,000327,000330,000322,000325,000328,50014:42
اصفهان 317,000322,000317,000322,000338,000341,000334,000337,000332,000335,000327,000330,000322,000325,000328,50014:42
قزوين 334,000337,000332,000335,000327,000330,000322,000325,000330,25014:42
قم 317,000322,000338,000341,000334,000337,000332,000335,000327,000330,000322,000325,000330,00014:42
مرکزي 334,000337,000335,000335,000327,000330,000322,000325,000330,62514:42
خراسان رضوی 320,000321,000320,000321,000332,000333,000329,000330,000326,000327,000323,000324,000320,000321,000324,78614:42
میانگین 319,833319,750337,750334,500332,583327,667323,000328,457
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار تخم مرغ  

از تاریخ 1400/04/12 تا تاریخ 1401/04/12 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت تخم مرغ

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
تخم مرغ ۰۱/۰۴/۱۱3170003410003284570317456263461195715232701176972

نمودار تخم مرغ در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com