نمودار تخم مرغ  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت تخم مرغ در تاریخ ۰۰/۰۶/۲۸ روز یکشنبه

استان / نام محصول 1010.51111.51212.513 میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 222,000223,000220,000221,000218,000219,000214,000215,000210,000211,000206,000207,000202,000203,000213,64314:18
اصفهان 222,000223,000220,000221,000218,000219,000214,000215,000210,000211,000206,000207,000202,000203,000213,64314:18
قزوين 214,000215,000210,000211,000206,000207,000202,000203,000208,50014:18
قم 220,000221,000218,000219,000214,000215,000210,000211,000206,000207,000202,000203,000212,16714:18
مرکزي 214,000215,000210,000211,000206,000207,000202,000203,000208,50014:18
خراسان رضوی 206,000207,000204,000205,000202,000203,000200,000201,000198,000199,000196,000197,000194,000195,000200,50014:18
میانگین 217,167216,500214,500212,167208,500204,833201,167209,586
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار تخم مرغ  

از تاریخ 1399/06/30 تا تاریخ 1400/06/29 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت تخم مرغ

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
تخم مرغ ۰۰/۰۶/۲۸194000223000209586-5,800193808173399146894149633119251

نمودار تخم مرغ در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com