نمودار تخم مرغ  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت تخم مرغ در تاریخ ۰۲/۰۱/۱۰ روز پنجشنبه

استان / نام محصول 1010.51111.51212.513 میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 340,000345,000340,000345,000340,000345,000335,000340,000330,000335,000325,000330,000320,000325,000335,35714:27
اصفهان 340,000345,000340,000345,000340,000345,000335,000340,000330,000335,000325,000330,000320,000325,000335,35714:27
قزوين 335,000340,000330,000335,000325,000330,000320,000325,000330,00014:27
قم 340,000345,000340,000345,000335,000340,000330,000335,000325,000330,000320,000325,000334,16714:27
مرکزي 335,000340,000330,000335,000325,000330,000320,000325,000330,00014:27
خراسان رضوی 340,000345,000340,000345,000340,000345,000335,000340,000330,000335,000325,000330,000320,000325,000335,35714:27
میانگین 342,500342,500342,500337,500332,500327,500322,500333,929
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار تخم مرغ  

از تاریخ 1401/01/12 تا تاریخ 1402/01/12 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت تخم مرغ

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
تخم مرغ ۰۲/۰۱/۱۰3200003450003339295,000326010382162369816326010327332

نمودار تخم مرغ در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com