نمودار جو  

از تاریخ
تا تاریخ
به صورت

جدول قیمت جو در تاریخ ۹۷/۰۴/۲۷ روز چهارشنبه

استان / نام محصول داخلیروس میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
بندر نوشهر 11,40011,40011,40016:21
بندر امیر آباد 11,30011,70011,50016:21
بندر انزلي 11,60011,70011,65016:21
گلستان 11,10011,12011,11016:21
اردبيل 12,30012,40012,35016:21
میانگین 11,73011,51711,602
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار جو  

از تاریخ 1396/04/29 تا تاریخ 1397/04/29 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت جو

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
جو ۹۷/۰۴/۲۷111001240011624097901005410742996410702

نمودار جو در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com