نمودار جو  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت جو در تاریخ ۰۱/۰۵/۲۳ روز یکشنبه

استان / نام محصول داخلیقزاق میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
اصفهان 100,000105,000102,50016:22
همدان 100,000105,000102,50016:22
زنجان 100,000102,000101,00016:22
سمنان 104,500105,000104,75016:22
بندر امیر آباد 105,000105,100105,05016:22
کرمانشاه 97,50098,00097,75016:22
میانگین 101,700105,050102,258
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار جو  

از تاریخ 1400/05/23 تا تاریخ 1401/05/23 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت جو

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
جو ۰۱/۰۵/۲۳9750010510010225801025021057398165810371058097

نمودار جو در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com