نمودار جو  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت جو در تاریخ ۰۰/۰۶/۲۸ روز یکشنبه

استان / نام محصول داخلیروس میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
اصفهان 56,00057,00056,50014:54
همدان 57,50058,00057,75014:54
زنجان 57,00059,00058,00014:54
سمنان 56,00057,00056,50014:54
بندر امیر آباد 18,00018,10018,05014:54
میانگین 57,18818,05049,360
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار جو  

از تاریخ 1399/06/30 تا تاریخ 1400/06/29 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت جو

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
جو ۰۰/۰۶/۲۸180005900049360504935551435518465066931883

نمودار جو در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com