نمودار جو  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت جو در تاریخ ۰۱/۱۱/۱۹ روز چهارشنبه

استان / نام محصول داخلی میانگین ساعت
حداقلحداکثر
همدان 120,000123,000121,50014:31
زنجان 123,000125,000124,00014:31
سمنان 119,500120,000119,75014:31
فارس 115,000120,000117,50014:31
کرمانشاه 115,500116,000115,75014:31
میانگین 119,700119,700
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار جو  

از تاریخ 1400/11/20 تا تاریخ 1401/11/20 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت جو

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
جو ۰۱/۱۱/۱۹115000125000119700-5011982611658510260910742858097

نمودار جو در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com