نمودار تخم مرغ  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت تخم مرغ در تاریخ ۰۰/۰۳/۳۱ روز دوشنبه

استان / نام محصول 1010.51111.51212.513 میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 157,000158,000157,000158,000156,000157,000153,000154,000150,000151,000147,000148,000144,000145,000152,50015:07
اصفهان 157,000158,000157,000158,000156,000157,000153,000154,000150,000151,000147,000148,000145,000145,000152,57115:07
قزوين 153,000154,000150,000151,000147,000148,000144,000145,000149,00015:07
قم 157,000158,000156,000157,000153,000154,000150,000151,000147,000148,000144,000145,000151,66715:07
مرکزي 153,000154,000150,000151,000147,000148,000144,000145,000149,00015:07
خراسان رضوی 153,000154,000153,000154,000152,000153,000151,000152,000149,000150,000147,000148,000145,000146,000150,50015:07
میانگین 156,167156,500155,500153,167150,333147,500144,750151,171
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار تخم مرغ  

از تاریخ 1399/04/02 تا تاریخ 1400/04/01 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت تخم مرغ

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
تخم مرغ ۰۰/۰۳/۳۱144000158000151171-943142980105196151312122404119251

نمودار تخم مرغ در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com