نمودار جو  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت جو در تاریخ ۰۰/۰۲/۱۸ روز شنبه

استان / نام محصول داخلیروس میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
اصفهان 55,00056,00055,50015:10
همدان 52,00054,00053,00015:10
زنجان 57,50058,00057,75015:10
سمنان 54,50055,00054,75015:10
فارس 58,00060,00059,00015:10
بندر امیر آباد 18,00018,10018,05015:10
قم 54,50055,00054,75015:10
کردستان 61,50062,00061,75015:10
میانگین 56,64318,05051,819
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار جو  

از تاریخ 1399/02/19 تا تاریخ 1400/02/18 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت جو

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
جو ۰۰/۰۲/۱۸18000620005181905079448499396664944331883

نمودار جو در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com