نمودار دام کشتار  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت دام کشتار در تاریخ ۰۰/۰۲/۱۸ روز شنبه

استان / نام محصول گوسفندگوساله میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 1,140,0001,150,000950,000960,0001,050,00015:18
اصفهان 1,290,0001,300,000900,000920,0001,102,50015:18
يزد 1,290,0001,310,000800,000830,0001,057,50015:18
اردبيل 1,200,0001,220,000870,000880,0001,042,50015:18
خراسان رضوی 1,090,0001,130,000860,000870,000987,50015:18
فارس 1,340,0001,360,000820,000830,0001,087,50015:18
همدان 1,100,0001,140,000950,0001,000,0001,047,50015:18
کردستان 1,175,0001,180,0001,020,0001,030,0001,101,25015:18
قم 1,200,0001,240,000940,000970,0001,087,50015:18
آذربايجان شرقي 1,150,0001,180,000930,000940,0001,050,00015:18
مرکزي 1,230,0001,240,000880,000900,0001,062,50015:18
چهارمحال بختياري 1,250,0001,300,000880,000920,0001,087,50015:18
میانگین 1,216,875910,4171,063,646
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار دام کشتار  

از تاریخ 1399/02/19 تا تاریخ 1400/02/18 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت دام کشتار

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
دام کشتار ۰۰/۰۲/۱۸800000136000010636460107130710923079202781083804827048

نمودار دام کشتار در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com