نمودار ذرت  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت ذرت در تاریخ ۰۰/۰۲/۱۸ روز شنبه

استان / نام محصول برزيلیروسیه میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
بندر امام 19,00019,10019,05015:05
بندر امیر آباد 19,00019,10019,05015:05
میانگین 19,05019,05019,050
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار ذرت  

از تاریخ 1399/02/19 تا تاریخ 1400/02/18 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت ذرت

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
ذرت ۰۰/۰۲/۱۸19000191001905001821717050153831753317967

نمودار ذرت در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com