نمودار کنجاله سویا  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت کنجاله سویا در تاریخ ۰۰/۰۵/۱۲ روز سه شنبه

استان / نام محصول کلهرپرک برزیلنابدانهپلت آرژانتینی میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
سمنان 39,20039,30039,25015:59
کرمانشاه 37,60037,70037,65015:59
بندر امام 35,40035,50034,00034,10034,00034,10034,51715:59
میانگین 36,55034,05039,25034,05036,090
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار کنجاله سویا  

از تاریخ 1399/05/16 تا تاریخ 1400/05/15 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت کنجاله سویا

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کنجاله سویا ۰۰/۰۵/۱۲34000393003609003609036600345173632329480

نمودار کنجاله سویا در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com