نمودار گندم  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت گندم در تاریخ ۰۰/۰۵/۱۳ روز چهارشنبه

استان / نام محصول داخلی میانگین ساعت
حداقلحداکثر
اصفهان 50,00055,00052,50011:11
همدان 50,00052,00051,00011:11
زنجان 47,00051,00049,00011:11
سمنان 50,00052,00051,00011:11
فارس 50,00051,00050,50011:11
میانگین 50,80050,800
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار گندم  

از تاریخ 1399/05/16 تا تاریخ 1400/05/15 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت گندم

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
گندم ۰۰/۰۵/۱۳47000550005080005070050787452915092233145

نمودار گندم در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com