نمودار دام کشتار  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت دام کشتار در تاریخ ۰۰/۰۵/۱۳ روز چهارشنبه

استان / نام محصول گوسفندگوساله میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 1,240,0001,260,0001,120,0001,140,0001,190,00011:12
اصفهان 1,140,0001,160,0001,190,0001,210,0001,175,00011:12
يزد 1,200,0001,300,000980,0001,000,0001,120,00011:12
خراسان رضوی 1,000,0001,070,000970,000980,0001,005,00011:12
فارس 1,250,0001,270,0001,000,0001,020,0001,135,00011:12
همدان 1,120,0001,200,0001,160,0001,220,0001,175,00011:12
کردستان 1,200,0001,250,0001,125,0001,280,0001,213,75011:12
قم 1,150,0001,200,000900,0001,000,0001,062,50011:12
آذربايجان شرقي 1,190,0001,210,0001,100,0001,160,0001,165,00011:12
مرکزي 1,190,0001,210,0001,110,0001,130,0001,160,00011:12
چهارمحال بختياري 1,190,0001,210,0001,190,0001,210,0001,200,00011:12
میانگین 1,191,3641,099,7731,145,568
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار دام کشتار  

از تاریخ 1399/05/16 تا تاریخ 1400/05/15 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت دام کشتار

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
دام کشتار ۰۰/۰۵/۱۳900000130000011455680112261410458039695871088206827048

نمودار دام کشتار در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com