نمودار تخم مرغ  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت تخم مرغ در تاریخ ۰۰/۰۵/۱۳ روز چهارشنبه

استان / نام محصول 1010.51111.51212.513 میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 185,000186,000183,000184,000181,000182,000178,000179,000175,000176,000171,000172,000167,000168,000177,64313:57
اصفهان 185,000186,000183,000184,000181,000182,000178,000179,000175,000176,000171,000172,000167,000168,000177,64313:57
قزوين 178,000179,000175,000176,000171,000172,000167,000168,000173,25013:57
قم 183,000184,000181,000182,000178,000179,000175,000176,000171,000172,000167,000168,000176,33313:57
مرکزي 178,000179,000175,000176,000171,000172,000167,000168,000173,25013:57
خراسان رضوی 173,000174,000172,000173,000170,000171,000168,000169,000167,000168,000165,000166,000164,000165,000168,92913:57
میانگین 181,500180,750178,750176,833174,167170,500167,000174,671
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار تخم مرغ  

از تاریخ 1399/05/16 تا تاریخ 1400/05/15 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت تخم مرغ

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
تخم مرغ ۰۰/۰۵/۱۳1640001860001746710175054162554168169136978119251

نمودار تخم مرغ در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com