نمودار جو  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت جو در تاریخ ۰۰/۰۵/۱۳ روز چهارشنبه

استان / نام محصول داخلیروس میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
اصفهان 60,00060,50060,25011:09
همدان 55,00056,00055,50011:09
زنجان 54,00058,00056,00011:09
سمنان 56,00057,00056,50011:09
فارس 60,00061,00060,50011:09
بندر امیر آباد 18,00018,10018,05011:09
میانگین 57,75018,05051,133
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار جو  

از تاریخ 1399/05/16 تا تاریخ 1400/05/15 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت جو

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
جو ۰۰/۰۵/۱۳18000610005113305108651992483265075431883

نمودار جو در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com