فیلم سیلوسازی ذرت

دانلود
این فیلم نشان می دهد ذرت های جمع آوری شده را چگونه افراد با کمک یکدیگر به صورت سیلو درآورده و روی آن را می پوشانند.
این فیلم با 10 برابر نمودن سرعت نمایش داده شده است.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com