جدول قیمت بین المللی نهاده های دام و طیور

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کنسانتره گوشتی ۹۷/۰۴/۰۲63500635006350004250063500548094250064382
دان آماده گوشتی ۹۷/۰۴/۰۲179002280019644-501292519644156971292519431
Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com