جدول قیمت بین المللی نهاده های دام و طیور

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کنجاله سویا آمریکایی ۹۷/۱۱/۱۸339339339-2399344351375354
گندم آمریکایی ۹۷/۱۱/۱۸2062062060166203181189163
ذرت آمریکایی ۹۷/۱۱/۱۸1471471470146146136143138
ذرت هندی ۹۶/۱۱/۱۵11100116501143501150311803142211360514395
Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com