جدول قیمت بین المللی نهاده های دام و طیور

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کنجاله سویا آمریکایی ۹۸/۰۲/۰۲338338338-1340339343341373
گندم آمریکایی ۹۸/۰۲/۰۲1641641640180164198175188
ذرت آمریکایی ۹۸/۰۲/۰۲1451451450145145144145143
ذرت هندی ۹۶/۱۱/۱۵11100116501143501150311803142211360514395
Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com