جدول قیمت بین المللی نهاده های دام و طیور

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کنجاله سویا آمریکایی ۹۸/۰۴/۰۳358358358-4340361344342373
گندم آمریکایی ۹۸/۰۴/۰۳1951951950180195203178188
ذرت آمریکایی ۹۸/۰۴/۰۳1791791791145178146154143
ذرت هندی ۹۶/۱۱/۱۵11100116501143501150311803142211360514395
Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com