جدول قیمت بین المللی نهاده های دام و طیور

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کنجاله سویا آمریکایی ۹۹/۰۴/۱۹333333333-1332328325328336
گندم آمریکایی ۹۹/۰۴/۱۹1901901908185181206191187
ذرت آمریکایی ۹۹/۰۴/۱۹1361361361139132151130154
ذرت هندی ۹۶/۱۱/۱۵11100116501143501150311803142211360514395
Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com