جدول قیمت بین المللی نهاده های دام و طیور

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کنجاله سویا آمریکایی ۹۸/۰۵/۳۱3313313311340335339342373
گندم آمریکایی ۹۸/۰۵/۳۱1721721721180179175180188
ذرت آمریکایی ۹۸/۰۵/۳۱1461461461145159142159143
ذرت هندی ۹۶/۱۱/۱۵11100116501143501150311803142211360514395
Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com