نمودار بوقلمون زنده  

از تاریخ
تا تاریخ
به صورت

جدول قیمت بوقلمون زنده در تاریخ ۹۷/۰۴/۰۲ روز شنبه

استان / نام محصول زنده میانگین ساعت
حداقلحداکثر
تهران 78,00080,00079,00016:11
میانگین 79,00079,000
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار بوقلمون زنده  

از تاریخ 1396/04/02 تا تاریخ 1397/04/02 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت بوقلمون زنده

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
بوقلمون زنده ۹۷/۰۴/۰۲78000800007900007900079000788107998089184

نمودار بوقلمون زنده در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com