نمودار بوقلمون زنده  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت بوقلمون زنده در تاریخ ۰۲/۰۱/۰۹ روز چهارشنبه

استان / نام محصول زنده میانگین ساعت
حداقلحداکثر
تهران 640,000650,000645,00015:02
زنجان 639,000641,000640,00015:02
قزوين 639,000641,000640,00015:02
میانگین 641,667641,667
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار بوقلمون زنده  

از تاریخ 1401/01/10 تا تاریخ 1402/01/10 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت بوقلمون زنده

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
بوقلمون زنده ۰۲/۰۱/۰۹639000650000641667-20,833659211706597620060659211578011

نمودار بوقلمون زنده در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com