نمودار تخم مرغ  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت تخم مرغ در تاریخ ۹۷/۰۶/۲۷ روز سه شنبه

استان / نام محصول 1010.51111.51212.513 میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 68,50069,00068,50069,00068,00068,50067,00068,00066,00067,00064,50065,50063,00064,00066,89313:11
اصفهان 69,50070,00069,50070,00068,50069,00067,00068,00066,00067,00064,50065,50063,00064,00067,25013:11
قزوين 67,00068,00066,00067,00064,50065,50063,00064,00065,62513:11
قم 69,50070,00069,50070,00069,50070,00068,50069,00067,50068,00066,50067,00064,50065,50068,21413:11
مرکزي 67,00068,00066,00067,00064,50065,50063,00064,00065,62513:11
خراسان رضوی 66,00066,50066,00066,50065,00065,50064,00064,50062,50063,00061,00061,50059,50060,00063,67913:11
میانگین 68,62568,62568,00067,16766,08364,66763,12566,313
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار تخم مرغ  

از تاریخ 1396/06/28 تا تاریخ 1397/06/28 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت تخم مرغ

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
تخم مرغ ۹۷/۰۶/۲۷59500700006631307250073478727946441449398

نمودار تخم مرغ در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com