نمودار تخم مرغ  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت تخم مرغ در تاریخ ۰۳/۰۳/۰۱ روز سه شنبه

استان / نام محصول 1010.51111.51212.513 میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 450,000455,000470,000475,000490,000495,000490,000495,000480,000485,000470,000475,000460,000465,000475,35716:36
اصفهان 450,000455,000470,000475,000490,000495,000490,000495,000480,000485,000470,000475,000460,000465,000475,35716:36
قزوين 490,000495,000480,000485,000470,000475,000460,000465,000477,50016:36
قم 470,000475,000490,000495,000490,000495,000480,000485,000470,000475,000460,000465,000479,16716:36
مرکزي 490,000495,000480,000485,000470,000475,000460,000465,000477,50016:36
خراسان رضوی 440,000445,000455,000460,000455,000460,000455,000460,000445,000450,000435,000440,000425,000430,000446,78616:36
میانگین 449,167468,750483,750486,667476,667466,667456,667470,786
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار تخم مرغ  

از تاریخ 1404/03/01 تا تاریخ 1403/03/02 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت تخم مرغ

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
تخم مرغ ۰۳/۰۳/۰۱4250004950004707860470786419006516357400208446860

نمودار تخم مرغ در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2024 ITPNews.com