نمودار تخم مرغ  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت تخم مرغ در تاریخ ۰۱/۰۴/۰۵ روز یکشنبه

استان / نام محصول 1010.51111.51212.513 میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 310,000315,000315,000320,000329,000334,000325,000330,000320,000325,000315,000320,000310,000315,000320,21415:19
اصفهان 310,000315,000315,000320,000329,000334,000325,000330,000320,000325,000315,000320,000310,000315,000320,21415:19
قزوين 325,000330,000320,000325,000315,000320,000310,000315,000320,00015:19
قم 315,000320,000329,000334,000325,000330,000320,000325,000315,000320,000310,000315,000321,50015:19
مرکزي 325,000330,000320,000325,000315,000320,000310,000315,000320,00015:19
خراسان رضوی 308,000310,000311,000313,000320,000322,000317,000319,000314,000316,000311,000313,000308,000310,000313,71415:19
میانگین 311,333316,125328,875325,917321,250316,583311,917319,086
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار تخم مرغ  

از تاریخ 1400/04/06 تا تاریخ 1401/04/06 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت تخم مرغ

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
تخم مرغ ۰۱/۰۴/۰۵308000334000319086-11,228310357263461195715226420176972

نمودار تخم مرغ در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com