نمودار تخم مرغ  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت تخم مرغ در تاریخ ۹۹/۰۷/۰۲ روز چهارشنبه

استان / نام محصول 1010.51111.51212.513 میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 143,000144,000143,000144,000141,000142,000139,000140,000136,000137,000133,000134,000130,000131,000138,35714:10
اصفهان 143,000144,000143,000144,000141,000142,000139,000140,000136,000137,000133,000134,000130,000131,000138,35714:10
قزوين 139,000140,000136,000137,000133,000134,000130,000131,000135,00014:10
قم 143,000144,000141,000142,000139,000140,000136,000137,000133,000134,000130,000131,000137,50014:10
مرکزي 139,000140,000136,000137,000133,000134,000130,000131,000135,00014:10
خراسان رضوی 143,000144,000143,000144,000141,000142,000139,000140,000136,000137,000133,000134,000130,000131,000138,35714:10
میانگین 143,500143,500141,500139,500136,500133,500130,500137,443
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار تخم مرغ  

از تاریخ 1398/07/02 تا تاریخ 1399/07/03 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت تخم مرغ

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
تخم مرغ ۹۹/۰۷/۰۲1300001440001374436,657134114124733808819124466237

نمودار تخم مرغ در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com