نمودار تخم مرغ  

از تاریخ
تا تاریخ
به صورت

جدول قیمت تخم مرغ در تاریخ ۹۶/۱۲/۲۸ روز دوشنبه

استان / نام محصول 1010.51111.51212.513 میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 69,00070,00069,00070,00069,00070,00068,00069,00067,00068,00065,00066,00062,00063,00067,50014:11
اصفهان 69,00070,00069,00070,00069,00070,00069,00070,00068,00069,00066,00067,00064,00065,00068,21414:11
قزوين 68,00069,00067,00068,00065,00066,00062,00063,00066,00014:11
مرکزي 68,00069,00067,00068,00065,00066,00062,00063,00066,00014:11
خراسان رضوی 59,00060,00059,00060,00059,00060,00058,00059,00057,00058,00056,00057,00054,00055,00057,92914:11
میانگین 66,16766,16766,16766,70065,70063,90061,30064,948
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار تخم مرغ  

از تاریخ 1396/01/02 تا تاریخ 1397/01/02 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت تخم مرغ

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
تخم مرغ ۹۶/۱۲/۲۸540007000064948-2,1585594672794414985594649241

نمودار تخم مرغ در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com