نمودار تخم مرغ  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت تخم مرغ در تاریخ ۹۸/۰۷/۲۵ روز پنجشنبه

استان / نام محصول 1010.51111.51212.513 میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 68,50069,00068,50069,00067,50068,00066,50067,00065,00065,50063,50064,00062,00063,00066,21413:33
اصفهان 68,50069,00068,50069,00067,50068,00066,50067,00065,00065,50063,50064,00062,00063,00066,21413:33
قزوين 66,50067,00065,00065,50063,50064,00062,00063,00064,56313:33
قم 68,00068,50068,00068,50067,00067,50065,50066,00064,00064,50062,50063,50066,12513:33
مرکزي 66,50067,00065,00065,50063,50064,00062,00063,00064,56313:33
خراسان رضوی 68,00068,50067,00067,50066,00066,50065,00065,50064,00065,00063,00063,50062,00063,00065,32113:33
میانگین 68,58368,25067,50066,58365,20863,75062,58365,643
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار تخم مرغ  

از تاریخ 1397/07/26 تا تاریخ 1398/07/26 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت تخم مرغ

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
تخم مرغ ۹۸/۰۷/۲۵620006900065643-1,4076329852102554965658768445

نمودار تخم مرغ در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com