نمودار تخم مرغ  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت تخم مرغ در تاریخ ۹۸/۰۵/۳۱ روز پنجشنبه

استان / نام محصول 1010.51111.51212.513 میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 59,50060,00061,00061,50060,50061,00060,50061,00060,00060,50059,50060,00059,00059,50060,25013:13
اصفهان 59,50060,00061,00061,50060,50061,00060,50061,00060,00060,50059,50060,00059,00059,50060,25013:13
قزوين 60,50061,00060,00060,50059,50060,00059,00059,50060,00013:13
قم 61,50062,00061,50062,00061,50062,00061,00061,50060,50061,00059,50060,00061,16713:13
مرکزي 60,50061,00060,00060,50059,50060,00059,00059,50060,00013:13
خراسان رضوی 55,50056,00057,00057,50059,00059,50059,00059,50058,00058,50057,00057,50055,50056,00057,53613:13
میانگین 58,41760,37560,62560,66760,08359,50058,75059,807
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار تخم مرغ  

از تاریخ 1397/05/31 تا تاریخ 1398/05/31 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت تخم مرغ

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
تخم مرغ ۹۸/۰۵/۳۱555006200059807-8936217163943625175624568445

نمودار تخم مرغ در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com