نمودار تخم مرغ  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت تخم مرغ در تاریخ ۹۸/۱۱/۰۸ روز سه شنبه

استان / نام محصول 1010.51111.51212.513 میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 87,00087,50087,00087,50085,00085,50083,00083,50081,00081,50079,00079,50077,00077,50082,96413:28
اصفهان 87,00087,50087,00087,50085,00085,50083,00083,50081,00081,50079,00079,50077,00077,50082,96413:28
قزوين 83,00083,50081,00081,50079,00079,50077,00077,50080,25013:28
قم 87,00087,50085,00085,50083,00083,50081,00081,50079,00079,50077,00077,50082,25013:28
مرکزي 83,00083,50081,00081,50079,00079,50077,00077,50080,25013:28
خراسان رضوی 84,00084,50084,00084,50082,00082,50080,00080,50078,00078,50076,00076,50074,00074,50079,96413:28
میانگین 86,25086,50084,50082,75080,75078,75076,75081,621
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار تخم مرغ  

از تاریخ 1397/11/08 تا تاریخ 1398/11/08 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت تخم مرغ

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
تخم مرغ ۹۸/۱۱/۰۸74000875008162108264580173621716393368445

نمودار تخم مرغ در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com