نمودار تخم مرغ  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت تخم مرغ در تاریخ ۹۹/۰۴/۱۲ روز پنجشنبه

استان / نام محصول 1010.51111.51212.513 میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 114,000115,000114,000115,000112,000113,000110,000111,000108,000109,000106,000107,000104,000105,000110,21414:11
اصفهان 115,000116,000115,000116,000113,000114,000111,000112,000109,000111,000107,000108,000105,000106,000111,28614:11
قزوين 110,000111,000108,000109,000106,000107,000104,000105,000107,50014:11
قم 115,000116,000113,000114,000111,000112,000109,000111,000107,000108,000105,000106,000110,58314:11
مرکزي 110,000111,000108,000109,000106,000107,000104,000105,000107,50014:11
خراسان رضوی 112,000113,000112,000113,000110,000111,000108,000109,000106,000107,000104,000105,000102,000103,000108,21414:11
میانگین 114,167114,500112,500110,500108,667106,500104,500109,471
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار تخم مرغ  

از تاریخ 1398/04/12 تا تاریخ 1399/04/13 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت تخم مرغ

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
تخم مرغ ۹۹/۰۴/۱۲1020001160001094712,82811585885822801738331266237

نمودار تخم مرغ در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com