نمودار تخم مرغ  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت تخم مرغ در تاریخ ۰۲/۰۱/۰۹ روز چهارشنبه

استان / نام محصول 1010.51111.51212.513 میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 335,000340,000335,000340,000335,000340,000330,000335,000325,000330,000320,000325,000315,000320,000330,35714:20
اصفهان 335,000340,000335,000340,000335,000340,000330,000335,000325,000330,000320,000325,000315,000320,000330,35714:20
قزوين 330,000335,000325,000330,000320,000325,000315,000320,000325,00014:20
قم 335,000340,000335,000340,000330,000335,000325,000330,000320,000325,000315,000320,000329,16714:20
مرکزي 330,000335,000325,000330,000320,000325,000315,000320,000325,00014:20
خراسان رضوی 335,000340,000335,000340,000335,000340,000330,000335,000325,000330,000320,000325,000315,000320,000330,35714:20
میانگین 337,500337,500337,500332,500327,500322,500317,500328,929
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار تخم مرغ  

از تاریخ 1401/01/10 تا تاریخ 1402/01/10 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت تخم مرغ

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
تخم مرغ ۰۲/۰۱/۰۹3150003400003289294,572324426382162369816324426327332

نمودار تخم مرغ در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com