نمودار تخم مرغ  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت تخم مرغ در تاریخ ۹۷/۰۹/۲۵ روز یکشنبه

استان / نام محصول 1010.51111.51212.513 میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 82,50083,00081,50082,00080,50081,00079,50080,00078,00078,50076,50077,00075,00075,50079,32114:15
اصفهان 83,00083,50082,00082,50081,00081,50080,00080,50078,50079,00077,00077,50075,00076,00079,78614:15
قزوين 79,50080,00078,00078,50076,50077,00075,00075,50077,50014:15
قم 82,00082,50081,00081,50080,00080,50078,50079,00077,00077,50075,00076,00079,20814:15
مرکزي 79,50080,00078,00078,50076,50077,00075,00075,50077,50014:15
خراسان رضوی 79,50080,00079,50080,00078,50079,00077,50078,00076,00076,50074,00074,50072,00072,50076,96414:15
میانگین 81,91781,50080,50079,58378,08376,50074,83378,507
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار تخم مرغ  

از تاریخ 1396/09/26 تا تاریخ 1397/09/26 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت تخم مرغ

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
تخم مرغ ۹۷/۰۹/۲۵7200083500785077148756582090603066979849398

نمودار تخم مرغ در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com