نمودار تخم مرغ  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت تخم مرغ در تاریخ ۹۹/۰۱/۲۰ روز چهارشنبه

استان / نام محصول 1010.51111.51212.513 میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 83,00084,00083,00084,00081,00082,00079,00080,00077,00078,00075,00076,00073,50074,50079,28613:52
اصفهان 83,00084,00083,00084,00081,00082,00079,00080,00077,00078,00075,00076,00073,50074,50079,28613:52
قزوين 79,00080,00077,00078,00075,00076,00073,50074,50076,62513:52
قم 83,00084,00081,00082,00079,00080,00077,00078,00075,00076,00073,50074,50078,58313:52
مرکزي 79,00080,00077,00078,00075,00076,00073,50074,50076,62513:52
خراسان رضوی 80,00081,00078,50079,00077,00078,00075,50076,50074,00075,00072,50073,50071,00072,00075,96413:52
میانگین 82,50082,31380,50078,91777,00075,08373,58377,893
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار تخم مرغ  

از تاریخ 1398/01/20 تا تاریخ 1399/01/21 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت تخم مرغ

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
تخم مرغ ۹۹/۰۱/۲۰7100084000778939078109679523638168109666237

نمودار تخم مرغ در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com