نمودار تخم مرغ  

از تاریخ
تا تاریخ
به صورت

جدول قیمت تخم مرغ در تاریخ ۹۷/۰۴/۰۲ روز شنبه

استان / نام محصول 1010.51111.51212.513 میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 52,50053,00052,50053,00051,50052,00050,50051,00049,50050,00048,50049,00047,50048,00050,60714:16
اصفهان 53,50054,00053,50054,00052,50053,00051,50052,00050,50051,00049,50050,00048,50049,00051,60714:16
قزوين 50,00050,50048,00048,50048,50049,00047,50048,00048,75014:16
قم 51,00051,50050,00050,50049,00049,50048,00048,50049,75014:27
مرکزي 50,00050,50048,00048,50048,50049,00047,50048,00048,75014:16
خراسان رضوی 48,50049,00048,50049,00047,50048,00046,50047,00045,50046,00044,50045,00043,50044,00046,60714:16
میانگین 51,75051,75050,75050,16748,83348,33347,33349,417
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار تخم مرغ  

از تاریخ 1396/04/02 تا تاریخ 1397/04/02 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت تخم مرغ

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
تخم مرغ ۹۷/۰۴/۰۲4350054000494171,6245594649417691045594659178

نمودار تخم مرغ در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com