نمودار تخم مرغ  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت تخم مرغ در تاریخ ۹۹/۱۲/۱۴ روز پنجشنبه

استان / نام محصول 1010.51111.51212.513 میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 156,000157,000154,000155,000152,000153,000149,000150,000146,000147,000143,000144,000140,000141,000149,07112:34
اصفهان 156,000157,000154,000155,000152,000153,000149,000150,000146,000147,000143,000144,000140,000141,000149,07112:34
قزوين 149,000150,000146,000147,000143,000144,000140,000141,000145,00012:34
قم 154,000155,000152,000153,000149,000150,000146,000147,000143,000144,000140,000141,000147,83312:34
مرکزي 149,000150,000146,000147,000143,000144,000140,000141,000145,00012:34
خراسان رضوی 148,000149,000146,000147,000144,000145,000142,000143,000140,000141,000138,000139,000136,000137,000142,50012:34
میانگین 153,833152,500150,500148,333145,500142,667139,833146,614
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار تخم مرغ  

از تاریخ 1398/12/16 تا تاریخ 1399/12/16 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت تخم مرغ

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
تخم مرغ ۹۹/۱۲/۱۴136000157000146614014798416816912473311829366237

نمودار تخم مرغ در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com