نمودار تخم مرغ  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت تخم مرغ در تاریخ ۹۹/۰۷/۰۳ روز پنجشنبه

استان / نام محصول 1010.51111.51212.513 میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 148,000149,000148,000149,000146,000147,000144,000145,000141,000142,000138,000139,000135,000136,000143,35713:15
اصفهان 148,000149,000148,000149,000146,000147,000144,000145,000141,000142,000138,000139,000135,000136,000143,35713:15
قزوين 144,000145,000141,000142,000138,000139,000135,000136,000140,00013:15
قم 148,000149,000146,000147,000144,000145,000141,000142,000138,000139,000135,000136,000142,50013:15
مرکزي 144,000145,000141,000142,000138,000139,000135,000136,000140,00013:15
خراسان رضوی 148,000149,000148,000149,000146,000147,000144,000145,000141,000142,000138,000139,000135,000136,000143,35713:15
میانگین 148,500148,500146,500144,500141,500138,500135,500142,443
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار تخم مرغ  

از تاریخ 1398/07/03 تا تاریخ 1399/07/04 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت تخم مرغ

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
تخم مرغ ۹۹/۰۷/۰۳1350001490001424435,000136890124733808819159566237

نمودار تخم مرغ در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com