نمودار تخم مرغ  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت تخم مرغ در تاریخ ۹۸/۰۹/۱۸ روز دوشنبه

استان / نام محصول 1010.51111.51212.513 میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 81,50082,50081,50082,50079,50080,50077,50078,50075,50076,50073,50074,50072,00073,00077,78614:15
اصفهان 81,50082,50081,50082,50079,50080,50077,50078,50075,50076,50073,50074,50072,00073,00077,78614:15
قزوين 77,50078,50075,50076,50073,50074,50072,00073,00075,12514:15
قم 81,00081,50080,00080,50078,00078,50076,00076,50074,00074,50072,50073,00077,16714:15
مرکزي 77,50078,50075,50076,50073,50074,50072,00073,00075,12514:15
خراسان رضوی 80,00081,00078,00079,00076,50077,50075,00076,00073,50074,50072,00073,00070,50071,00075,53614:15
میانگین 81,50080,93879,31377,62575,70873,79272,25076,621
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار تخم مرغ  

از تاریخ 1397/09/19 تا تاریخ 1398/09/19 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت تخم مرغ

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
تخم مرغ ۹۸/۰۹/۱۸7050082500766211,1427860676461438106060968445

نمودار تخم مرغ در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com