نمودار تخم مرغ  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت تخم مرغ در تاریخ ۹۹/۰۴/۱۸ روز چهارشنبه

استان / نام محصول 1010.51111.51212.513 میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 103,000104,000103,000104,000101,000102,00099,000100,00097,00098,00095,00096,00093,00094,00099,21413:43
اصفهان 103,000104,000103,000104,000101,000102,00099,000100,00097,00098,00095,00096,00093,00094,00099,21413:43
قزوين 99,000100,00097,00098,00095,00096,00093,00094,00096,50013:43
قم 103,000104,000101,000102,00099,000100,00097,00098,00095,00096,00093,00094,00098,50013:43
مرکزي 99,000100,00097,00098,00095,00096,00093,00094,00096,50013:43
خراسان رضوی 94,00095,00093,00094,00091,00092,00089,00090,00088,00089,00086,00087,00084,00085,00089,78613:43
میانگین 100,500101,00099,00097,83396,00094,00092,00096,586
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار تخم مرغ  

از تاریخ 1398/04/17 تا تاریخ 1399/04/18 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت تخم مرغ

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
تخم مرغ ۹۹/۰۴/۱۸8400010400096586010991285822801738413666237

نمودار تخم مرغ در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com