نمودار تخم مرغ  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت تخم مرغ در تاریخ ۰۲/۱۲/۰۱ روز سه شنبه

استان / نام محصول 1010.51111.51212.513 میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 545,000550,000540,000545,000530,000535,000519,000524,000509,000514,000497,000502,000485,000490,000520,35714:24
اصفهان 545,000550,000545,000550,000535,000540,000524,000529,000514,000519,000502,000507,000490,000495,000524,64314:24
قزوين 519,000524,000509,000514,000497,000502,000485,000490,000505,00014:24
قم 540,000545,000530,000535,000519,000524,000509,000514,000497,000502,000485,000490,000515,83314:24
مرکزي 519,000524,000509,000514,000497,000502,000485,000490,000505,00014:24
خراسان رضوی 540,000545,000530,000535,000515,000520,000500,000505,000480,000485,000475,000480,000470,000475,000503,92914:24
میانگین 545,833541,250530,000519,167507,500496,667485,833513,643
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار تخم مرغ  

از تاریخ 1403/12/03 تا تاریخ 1402/12/02 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت تخم مرغ

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
تخم مرغ ۰۲/۱۲/۰۱4700005500005136430513643514396464541442928327332

نمودار تخم مرغ در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2024 ITPNews.com