نمودار تخم مرغ  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت تخم مرغ در تاریخ ۰۳/۰۴/۰۳ روز یکشنبه

استان / نام محصول 1010.51111.51212.513 میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 370,000375,000370,000375,000360,000365,000355,000360,000350,000355,000345,000350,000340,000345,000358,21414:34
اصفهان 370,000375,000370,000375,000360,000365,000355,000360,000350,000355,000345,000350,000340,000345,000358,21414:34
قزوين 355,000360,000350,000355,000345,000350,000340,000345,000350,00014:34
قم 370,000375,000360,000365,000355,000360,000350,000355,000345,000350,000340,000345,000355,83314:34
مرکزي 355,000360,000350,000355,000345,000350,000340,000345,000350,00014:34
خراسان رضوی 370,000375,000360,000365,000345,000350,000335,000340,000325,000330,000320,000325,000315,000320,000341,07114:34
میانگین 372,500370,000358,750354,167348,333343,333338,333352,500
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار تخم مرغ  

از تاریخ 1404/04/03 تا تاریخ 1403/04/04 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت تخم مرغ

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
تخم مرغ ۰۳/۰۴/۰۳3150003750003525003,429350786442910510277411819446860

نمودار تخم مرغ در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2024 ITPNews.com