نمودار تخم مرغ  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت تخم مرغ در تاریخ ۹۸/۱۱/۰۵ روز شنبه

استان / نام محصول 1010.51111.51212.513 میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 88,00088,50088,00088,50086,00086,50084,00084,50082,00082,50079,50080,00077,00078,00083,78614:07
اصفهان 88,00088,50088,00088,50086,00086,50084,00084,50082,00082,50079,50080,00077,00078,00083,78614:07
قزوين 84,00084,50082,00082,50079,50080,00077,00078,00080,93814:07
قم 88,00088,50086,00086,50084,50085,00082,50083,00080,00080,50077,50078,50083,37514:07
مرکزي 84,00084,50082,00082,50079,50080,00077,00078,00080,93814:07
خراسان رضوی 87,00087,50085,00085,50083,00083,50081,00081,50079,00079,50077,00077,50075,00075,50081,25014:07
میانگین 87,91787,50085,50083,83381,83379,41777,20882,557
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار تخم مرغ  

از تاریخ 1397/11/06 تا تاریخ 1398/11/06 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت تخم مرغ

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
تخم مرغ ۹۸/۱۱/۰۵750008850082557-2,1368341380173621716371468445

نمودار تخم مرغ در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com