نمودار تخم مرغ  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت تخم مرغ در تاریخ ۹۹/۰۹/۰۶ روز پنجشنبه

استان / نام محصول 1010.51111.51212.513 میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 150,000151,000148,500149,500146,500147,500144,500145,500142,000143,000139,500140,500137,000138,000144,50013:55
اصفهان 150,000151,000142,000148,500146,500147,500144,500145,500142,000143,000139,500140,500137,000138,000143,96413:55
قزوين 144,500145,500142,000143,000139,500140,500137,000138,000141,25013:55
قم 148,500149,500146,500147,500144,500145,500142,000143,000139,500140,500137,000138,000143,50013:55
مرکزي 144,500145,500142,000143,000139,500140,500137,000138,000141,25013:55
خراسان رضوی 150,000151,000148,500149,500146,500147,500144,500145,500142,000143,000139,500140,500137,000138,000144,50013:55
میانگین 150,500148,063147,000145,000142,500140,000137,500143,479
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار تخم مرغ  

از تاریخ 1398/09/07 تا تاریخ 1399/09/08 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت تخم مرغ

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
تخم مرغ ۹۹/۰۹/۰۶1370001510001434796,865142489113151858229903866237

نمودار تخم مرغ در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com