نمودار تخم مرغ  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت تخم مرغ در تاریخ ۹۹/۰۱/۱۸ روز دوشنبه

استان / نام محصول 1010.51111.51212.513 میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 83,00084,00083,00084,00081,00082,00079,00080,00077,00078,00074,00075,00073,00074,00079,07114:29
اصفهان 83,00084,00083,00084,00081,00082,00079,00080,00077,00078,00074,00075,00073,00074,00079,07114:29
قزوين 79,00080,00077,00078,00074,00075,00073,00074,00076,25014:29
قم 83,00084,00081,00082,00079,00080,00077,00078,00074,00075,00073,00074,00078,33314:29
مرکزي 79,00080,00077,00078,00074,00075,00073,00074,00076,25014:29
خراسان رضوی 75,00076,00074,00075,00073,00074,00072,00073,00071,00072,00070,00071,00069,00070,00072,50014:29
میانگین 80,83381,25079,50078,33376,50073,83372,83376,986
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار تخم مرغ  

از تاریخ 1398/01/17 تا تاریخ 1399/01/18 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت تخم مرغ

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
تخم مرغ ۹۹/۰۱/۱۸690008400076986-2,0938201179523638168201166237

نمودار تخم مرغ در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com