نمودار جوجه یکروزه بوقلمون  

از تاریخ
تا تاریخ
به صورت

جدول قیمت جوجه یکروزه بوقلمون در تاریخ ۹۷/۰۴/۰۲ روز شنبه

استان / نام محصول هیبریدبی یو تی میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 120,000125,000120,000125,000122,50016:11
میانگین 122,500122,500122,500
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار جوجه یکروزه بوقلمون  

از تاریخ 1396/04/02 تا تاریخ 1397/04/02 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت جوجه یکروزه بوقلمون

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
جوجه یکروزه بوقلمون ۹۷/۰۴/۰۲1200001250001225000122500122500122500122500123273

نمودار جوجه یکروزه بوقلمون در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com