نمودار جوش شیرین  

از تاریخ
تا تاریخ
به صورت

جدول قیمت جوش شیرین در تاریخ ۹۶/۱۲/۲۷ روز یکشنبه

استان / نام محصول چین میانگین ساعت
حداقلحداکثر
تهران 19,50020,50020,00016:47
میانگین 20,00020,000
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار جوش شیرین  

از تاریخ 1396/01/02 تا تاریخ 1397/01/02 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت جوش شیرین

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
جوش شیرین ۹۶/۱۲/۲۷19500205002000002000020429166601749915480

نمودار جوش شیرین در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com