نمودار جوش شیرین  

از تاریخ
تا تاریخ
به صورت

جدول قیمت جوش شیرین در تاریخ ۹۷/۰۳/۲۸ روز دوشنبه

استان / نام محصول چین میانگین ساعت
حداقلحداکثر
تهران 21,00023,00022,00016:08
میانگین 22,00022,000
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار جوش شیرین  

از تاریخ 1396/03/29 تا تاریخ 1397/03/29 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت جوش شیرین

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
جوش شیرین ۹۷/۰۳/۲۸21000230002200002325024500188612366717499

نمودار جوش شیرین در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com