نمودار جو  

از تاریخ
تا تاریخ
به صورت

جدول قیمت جو در تاریخ ۹۷/۰۳/۲۸ روز دوشنبه

استان / نام محصول روس میانگین ساعت
حداقلحداکثر
بندر نوشهر 10,55010,65010,60017:54
بندر امیر آباد 10,50010,65010,57517:54
بندر انزلي 10,60010,75010,67517:54
میانگین 10,61710,617
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار جو  

از تاریخ 1396/03/29 تا تاریخ 1397/03/29 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت جو

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
جو ۹۷/۰۳/۲۸105001075010617097901005410572996410605

نمودار جو در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com