نمودار دام زنده  

از تاریخ
تا تاریخ
به صورت

جدول قیمت دام زنده در تاریخ ۹۷/۰۳/۲۸ روز دوشنبه

استان / نام محصول گوسفندگوساله میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 215,000225,000155,000165,000190,00016:14
يزد 215,000225,000125,000135,000175,00016:14
اردبيل 215,000220,000150,000160,000186,25016:14
خراسان رضوی 210,000215,000128,000135,000172,00016:14
فارس 200,000210,000140,000145,000173,75016:14
میانگین 215,000143,800179,400
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار دام زنده  

از تاریخ 1396/03/29 تا تاریخ 1397/03/29 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت دام زنده

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
دام زنده ۹۷/۰۳/۲۸1250002250001794000178303171030150299170878147700

نمودار دام زنده در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com