نمودار دام زنده  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت دام زنده در تاریخ ۰۳/۰۳/۰۱ روز سه شنبه

استان / نام محصول گوسفندگوساله میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 3,050,0003,300,0001,800,0002,000,0002,537,50015:09
اصفهان 2,800,0003,000,0001,900,0002,000,0002,425,00015:09
خراسان رضوی 3,100,0003,250,0001,850,0001,900,0002,525,00015:09
فارس 2,700,0002,750,0001,950,0002,000,0002,350,00015:09
همدان 2,800,0003,100,0001,900,0002,050,0002,462,50014:53
قم 2,900,0003,000,0001,850,0002,040,0002,447,50015:09
مرکزي 2,800,0003,000,0001,900,0002,050,0002,437,50015:09
چهارمحال بختياري 2,600,0002,700,0001,900,0002,000,0002,300,00015:09
میانگین 2,928,1251,943,1252,435,625
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار دام زنده  

از تاریخ 1404/03/01 تا تاریخ 1403/03/02 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت دام زنده

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
دام زنده ۰۳/۰۳/۰۱180000032500002525000025250002525000203870125000001838929

نمودار دام زنده در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2024 ITPNews.com