نمودار دام زنده  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت دام زنده در تاریخ ۰۲/۰۹/۱۳ روز دوشنبه

استان / نام محصول گوسفندگوساله میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 2,100,0002,300,0002,050,0002,200,0002,162,50015:37
اصفهان 2,000,0002,150,0001,750,0001,800,0001,925,00015:37
خراسان رضوی 2,100,0002,200,0001,850,0001,950,0002,025,00015:37
فارس 2,050,0002,200,0001,750,0001,800,0001,950,00015:37
همدان 1,950,0002,080,0002,000,0002,120,0002,037,50015:37
قم 2,050,0002,100,0002,050,0002,100,0002,075,00015:37
مرکزي 1,950,0002,100,0001,900,0002,100,0002,012,50015:37
چهارمحال بختياري 2,000,0002,150,0001,800,0001,850,0001,950,00015:37
میانگین 2,092,5001,941,8752,017,188
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار دام زنده  

از تاریخ 1403/09/14 تا تاریخ 1402/09/13 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت دام زنده

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
دام زنده ۰۲/۰۹/۱۳17500002300000201718801993477196950314976071714891866757

نمودار دام زنده در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com