نمودار دام زنده  

از تاریخ
تا تاریخ
به صورت

جدول قیمت دام زنده در تاریخ ۹۶/۱۲/۲۸ روز دوشنبه

استان / نام محصول گوسفندگوساله میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 175,000180,000155,000167,000169,25015:15
اصفهان 165,000170,000135,000145,000153,75015:15
يزد 175,000185,000125,000130,000153,75015:15
اردبيل 165,000175,000135,000140,000153,75015:15
خراسان رضوی 167,000173,000130,000135,000151,25015:15
فارس 175,000180,000135,000140,000157,50015:15
میانگین 173,750139,333156,542
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار دام زنده  

از تاریخ 1396/01/02 تا تاریخ 1397/01/02 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت دام زنده

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
دام زنده ۹۶/۱۲/۲۸1250001850001565420153794148885151767147700121973

نمودار دام زنده در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com