نمودار دام زنده  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت دام زنده در تاریخ ۹۷/۰۹/۲۵ روز یکشنبه

استان / نام محصول گوسفندگوساله میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 310,000320,000252,000257,000284,75014:31
اصفهان 300,000310,000230,000235,000268,75014:31
يزد 290,000310,000220,000230,000262,50014:31
اردبيل 310,000320,000250,000255,000283,75014:31
خراسان رضوی 280,000290,000240,000250,000265,00014:31
فارس 310,000320,000250,000260,000285,00014:31
کردستان 270,000280,000290,000300,000285,00014:31
همدان 290,000300,000250,000260,000275,00014:31
میانگین 300,625251,813276,219
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار دام زنده  

از تاریخ 1396/09/26 تا تاریخ 1397/09/26 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت دام زنده

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
دام زنده ۹۷/۰۹/۲۵2200003200002762190266026237396178425207995147700

نمودار دام زنده در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com