نمودار دام زنده  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت دام زنده در تاریخ ۹۷/۰۶/۲۷ روز سه شنبه

استان / نام محصول گوسفندگوساله میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 240,000250,000210,000220,000230,00013:03
اصفهان 235,000240,000210,000220,000226,25013:03
يزد 235,000250,000230,000235,000237,50013:03
اردبيل 235,000240,000220,000230,000231,25013:03
خراسان رضوی 225,000235,000225,000230,000228,75013:03
فارس 230,000245,000230,000240,000236,25013:03
میانگین 238,333225,000231,667
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار دام زنده  

از تاریخ 1396/06/28 تا تاریخ 1397/06/28 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت دام زنده

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
دام زنده ۹۷/۰۶/۲۷210000250000231667-4,166221140199489153794188390147700

نمودار دام زنده در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com