نمودار دام کشتار  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت دام کشتار در تاریخ ۰۱/۰۴/۰۵ روز یکشنبه

استان / نام محصول گوسفندگوساله میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 1,500,0001,550,0001,580,0001,600,0001,557,50015:11
اصفهان 1,450,0001,500,0001,350,0001,400,0001,425,00015:11
يزد 1,590,0001,610,0001,300,0001,400,0001,475,00015:11
اردبيل 1,650,0001,700,0002,190,0002,210,0001,937,50015:11
خراسان رضوی 1,500,0001,600,0001,300,0001,330,0001,432,50015:11
فارس 1,500,0001,700,0001,450,0001,600,0001,562,50015:11
همدان 1,350,0001,500,0001,450,0001,600,0001,475,00015:11
کردستان 1,590,0001,610,0001,640,0001,660,0001,625,00015:11
آذربايجان شرقي 1,750,0001,820,0001,600,0001,650,0001,705,00015:11
مرکزي 1,440,0001,460,0001,500,0001,530,0001,482,50015:11
چهارمحال بختياري 1,350,0001,400,0001,450,0001,500,0001,425,00015:11
میانگین 1,550,9091,558,6361,554,773
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار دام کشتار  

از تاریخ 1400/04/06 تا تاریخ 1401/04/06 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت دام کشتار

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
دام کشتار ۰۱/۰۴/۰۵13000002210000155477317,50015431061549593114651714556981135614

نمودار دام کشتار در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com