نمودار دام کشتار  

از تاریخ
تا تاریخ
به صورت

جدول قیمت دام کشتار در تاریخ ۹۶/۱۲/۲۸ روز دوشنبه

استان / نام محصول گوسفندگوساله میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 390,000400,000270,000290,000337,50015:15
اصفهان 365,000375,000265,000270,000318,75015:15
يزد 390,000410,000240,000250,000322,50015:15
اردبيل 385,000395,000265,000275,000330,00015:15
خراسان رضوی 365,000370,000260,000265,000315,00015:15
فارس 410,000420,000260,000265,000338,75015:15
میانگین 389,583264,583327,083
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار دام کشتار  

از تاریخ 1396/01/02 تا تاریخ 1397/01/02 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت دام کشتار

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
دام کشتار ۹۶/۱۲/۲۸2400004200003270830322708313423324785312821258738

نمودار دام کشتار در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com