نمودار دام کشتار  

از تاریخ
تا تاریخ
به صورت

جدول قیمت دام کشتار در تاریخ ۹۷/۰۴/۰۲ روز شنبه

استان / نام محصول گوسفندگوساله میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 450,000470,000270,000290,000370,00016:11
يزد 460,000470,000250,000270,000362,50016:11
اردبيل 505,000510,000280,000290,000396,25016:11
خراسان رضوی 460,000465,000250,000260,000358,75016:11
فارس 480,000490,000260,000270,000375,00016:11
میانگین 476,000269,000372,500
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار دام کشتار  

از تاریخ 1396/04/02 تا تاریخ 1397/04/02 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت دام کشتار

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
دام کشتار ۹۷/۰۴/۰۲2500005100003725000372500369736313125356641312821

نمودار دام کشتار در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com