نمودار دام کشتار  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت دام کشتار در تاریخ ۹۷/۰۶/۲۷ روز سه شنبه

استان / نام محصول گوسفندگوساله میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 540,000550,000430,000440,000490,00013:01
اصفهان 530,000545,000400,000420,000473,75013:01
يزد 530,000540,000440,000460,000492,50013:01
اردبيل 510,000520,000390,000400,000455,00013:01
خراسان رضوی 450,000470,000460,000470,000462,50013:01
فارس 530,000540,000450,000460,000495,00013:01
میانگین 521,250435,000478,125
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار دام کشتار  

از تاریخ 1396/06/28 تا تاریخ 1397/06/28 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت دام کشتار

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
دام کشتار ۹۷/۰۶/۲۷3900005500004781250459275409343322708390141312821

نمودار دام کشتار در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com