نمودار دام کشتار  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت دام کشتار در تاریخ ۰۲/۰۹/۱۳ روز دوشنبه

استان / نام محصول گوسفندگوساله میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 4,200,0004,250,0004,225,00015:37
اصفهان 4,200,0004,300,0003,650,0003,750,0003,975,00015:37
خراسان رضوی 4,150,0004,200,0003,450,0003,600,0003,850,00015:37
فارس 4,350,0004,500,0003,490,0003,510,0003,962,50015:37
همدان 3,900,0004,160,0004,000,0004,240,0004,075,00015:37
مرکزي 4,350,0004,500,0003,790,0003,810,0004,112,50015:37
چهارمحال بختياري 4,500,0004,800,0003,790,0003,810,0004,225,00015:37
میانگین 4,311,4293,740,8334,048,077
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار دام کشتار  

از تاریخ 1403/09/14 تا تاریخ 1402/09/13 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت دام کشتار

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
دام کشتار ۰۲/۰۹/۱۳345000048000004048077040132693954130306172034893381774007

نمودار دام کشتار در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com