نمودار دام کشتار  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت دام کشتار در تاریخ ۰۳/۰۳/۰۱ روز سه شنبه

استان / نام محصول گوسفندگوساله میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 6,200,0006,250,0006,225,00015:49
اصفهان 5,800,0006,000,0003,800,0004,000,0004,900,00015:49
خراسان رضوی 6,200,0006,500,0003,300,0003,400,0004,850,00015:49
فارس 5,400,0005,500,0003,650,0003,700,0004,562,50015:49
همدان 5,600,0006,200,0003,800,0004,100,0004,925,00014:57
مرکزي 6,300,0006,400,0003,900,0004,000,0005,150,00015:49
چهارمحال بختياري 5,800,0005,900,0004,000,0004,100,0004,950,00015:49
میانگین 6,003,5713,812,5004,992,308
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار دام کشتار  

از تاریخ 1404/03/01 تا تاریخ 1403/03/02 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت دام کشتار

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
دام کشتار ۰۳/۰۳/۰۱330000062000004750000047500004750000409827947500003750829

نمودار دام کشتار در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2024 ITPNews.com