نمودار دام زنده  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت دام زنده در تاریخ ۰۲/۰۱/۰۹ روز چهارشنبه

استان / نام محصول گوسفندگوساله میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 1,700,0001,750,0001,250,0001,270,0001,492,50014:56
اصفهان 1,500,0001,600,0001,090,0001,100,0001,322,50014:58
يزد 1,600,0001,700,0001,140,0001,160,0001,400,00014:56
خراسان رضوی 1,660,0001,680,0001,100,0001,150,0001,397,50014:56
فارس 1,570,0001,650,000970,0001,100,0001,322,50014:56
کردستان 1,680,0001,730,0001,320,0001,340,0001,517,50014:56
همدان 1,500,0001,610,0001,150,0001,300,0001,390,00014:56
قم 1,600,0001,650,0001,150,0001,200,0001,400,00014:56
چهارمحال بختياري 1,450,0001,530,0001,020,0001,100,0001,275,00014:56
میانگین 1,620,0001,161,6671,390,833
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار دام زنده  

از تاریخ 1401/01/10 تا تاریخ 1402/01/10 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت دام زنده

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
دام زنده ۰۲/۰۱/۰۹97000017500001390833-8,542138961113783337959951389611866757

نمودار دام زنده در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com