نمودار دام کشتار  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت دام کشتار در تاریخ ۹۹/۱۲/۱۰ روز یکشنبه

استان / نام محصول گوسفندگوساله میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 1,200,0001,280,000880,000940,0001,075,00012:26
اصفهان 1,350,0001,400,000840,000850,0001,110,00012:26
يزد 1,240,0001,250,000800,000820,0001,027,50012:26
اردبيل 1,160,0001,180,000760,000770,000967,50012:26
خراسان رضوی 1,200,0001,250,000790,000800,0001,010,00012:26
فارس 1,310,0001,320,000820,000830,0001,070,00012:26
همدان 1,080,0001,090,000860,000900,000982,50012:26
کردستان 1,100,0001,150,000930,000940,0001,030,00012:26
قم 1,200,0001,250,000900,000980,0001,082,50012:26
آذربايجان شرقي 1,070,0001,150,000840,000860,000980,00012:26
مرکزي 1,200,0001,250,000830,000860,0001,035,00012:26
چهارمحال بختياري 1,100,0001,150,000850,000900,0001,000,00012:26
میانگین 1,205,417856,2501,030,833
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار دام کشتار  

از تاریخ 1398/12/11 تا تاریخ 1399/12/11 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت دام کشتار

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
دام کشتار ۹۹/۱۲/۱۰7600001400000103083301018193969587762244815055729017

نمودار دام کشتار در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com