نمودار ذرت هندی  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت ذرت هندی در تاریخ ۹۶/۱۱/۱۵ روز یکشنبه

استان / نام محصول ذرت هندی RABI میانگین ساعت
حداقلحداکثر
بورس هند 11,10011,65011,37506:00
میانگین 11,37511,375
  • - قیمت ها برای یک تن (هزار کیلو) و به واحد روپیه می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار ذرت هندی  

از تاریخ 1404/03/01 تا تاریخ 1403/03/02 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت ذرت هندی

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
ذرت هندی ۹۶/۱۱/۱۵11100116501143501150311803142211360514395

نمودار ذرت هندی در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2024 ITPNews.com