نمودار ذرت  

از تاریخ
تا تاریخ
به صورت

جدول قیمت ذرت در تاریخ ۹۶/۱۲/۲۷ روز یکشنبه

استان / نام محصول برزيلیروسیه میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
بندر امام 9,4009,5009,45018:29
بندر انزلي 9,90010,0009,95018:29
بندر امیر آباد 10,00010,10010,05018:29
میانگین 9,45010,0009,817
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار ذرت  

از تاریخ 1396/01/02 تا تاریخ 1397/01/02 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت ذرت

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
ذرت ۹۶/۱۲/۲۷9400101009817-3396578967812284868049

نمودار ذرت در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com