نمودار ذرت  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت ذرت در تاریخ ۹۹/۱۲/۱۳ روز چهارشنبه

استان / نام محصول برزيلیروسیه میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
بندر امام 17,00017,10017,05013:23
بندر امیر آباد 17,00017,10017,05013:23
میانگین 17,05017,05017,050
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار ذرت  

از تاریخ 1398/12/16 تا تاریخ 1399/12/16 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت ذرت

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
ذرت ۹۹/۱۲/۱۳17000171001705001705017050150501798914849

نمودار ذرت در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com