نمودار ذرت  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت ذرت در تاریخ ۰۱/۰۴/۰۵ روز یکشنبه

استان / نام محصول برزيلیروسیه میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
بندر امام 113,000113,100113,05015:06
بندر امیر آباد 113,000113,100113,05015:06
میانگین 113,050113,050113,050
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار ذرت  

از تاریخ 1400/04/06 تا تاریخ 1401/04/06 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت ذرت

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
ذرت ۰۱/۰۴/۰۵113000113100113050011305077800190507886818911

نمودار ذرت در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com