نمودار ذرت  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت ذرت در تاریخ ۹۹/۰۷/۰۲ روز چهارشنبه

استان / نام محصول برزيلیاکراينرومانی میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
بندر امام 15,00015,10015,00015,10015,00015,10015,05014:24
میانگین 15,05015,05015,05015,050
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار ذرت  

از تاریخ 1398/07/02 تا تاریخ 1399/07/03 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت ذرت

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
ذرت ۹۹/۰۷/۰۲15000151001505001505015050188101879614849

نمودار ذرت در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com