نمودار ذرت  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت ذرت در تاریخ ۰۳/۰۳/۰۱ روز سه شنبه

استان / نام محصول برزيلیروسیهرومانی میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
بندر امام 84,00084,20072,00072,20078,10015:40
بندر نوشهر 70,00070,20070,10015:40
بندر امیر آباد 70,00070,20070,10015:40
میانگین 84,10070,10072,10074,100
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار ذرت  

از تاریخ 1404/03/01 تا تاریخ 1403/03/02 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت ذرت

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
ذرت ۰۳/۰۳/۰۱7000084000770000770007700010525577000107826

نمودار ذرت در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2024 ITPNews.com