نمودار سبوس گندم  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت سبوس گندم در تاریخ ۹۷/۰۷/۰۱ روز یکشنبه

استان / نام محصول داخلی میانگین ساعت
حداقلحداکثر
تهران 10,70010,90010,80018:05
اصفهان 10,50010,70010,60018:05
زنجان 10,30010,50010,40018:05
فارس 10,00010,20010,10018:05
البرز 10,70010,80010,75018:05
خوزستان 10,00010,30010,15018:05
کرمانشاه 10,40010,60010,50018:05
میانگین 10,47110,471
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار سبوس گندم  

از تاریخ 1396/07/02 تا تاریخ 1397/07/02 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت سبوس گندم

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
سبوس گندم ۹۷/۰۷/۰۱10000109001047101047110458870492907215

نمودار سبوس گندم در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com