نمودار سبوس گندم  

از تاریخ
تا تاریخ
به صورت

جدول قیمت سبوس گندم در تاریخ ۹۷/۰۴/۰۲ روز شنبه

استان / نام محصول داخلی میانگین ساعت
حداقلحداکثر
تهران 7,3007,4007,35016:14
البرز 7,2007,3007,25016:14
میانگین 7,3007,300
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار سبوس گندم  

از تاریخ 1396/04/02 تا تاریخ 1397/04/02 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت سبوس گندم

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
سبوس گندم ۹۷/۰۴/۰۲720074007300073007378821779717215

نمودار سبوس گندم در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com