نمودار سبوس گندم  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت سبوس گندم در تاریخ ۹۸/۰۴/۰۲ روز یکشنبه

استان / نام محصول داخلی میانگین ساعت
حداقلحداکثر
اصفهان 18,00018,50018,25016:02
همدان 16,50017,00016,75016:02
زنجان 15,30015,50015,40016:02
سمنان 17,00017,50017,25016:02
فارس 18,50019,00018,75016:02
خوزستان 17,00017,50017,25016:02
کرمانشاه 15,50016,00015,75016:02
میانگین 17,05717,057
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار سبوس گندم  

از تاریخ 1397/04/03 تا تاریخ 1398/04/03 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت سبوس گندم

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
سبوس گندم ۹۸/۰۴/۰۲15300190001705701705716783136181694311617

نمودار سبوس گندم در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com