نمودار سبوس گندم  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت سبوس گندم در تاریخ ۹۷/۰۹/۲۱ روز چهارشنبه

استان / نام محصول داخلی میانگین ساعت
حداقلحداکثر
اصفهان 12,00013,00012,50016:07
زنجان 13,70013,80013,75016:07
سمنان 12,90013,00012,95016:07
فارس 13,50013,80013,65016:07
خوزستان 12,50013,00012,75016:07
کرمانشاه 11,50012,00011,75016:07
میانگین 12,89212,892
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار سبوس گندم  

از تاریخ 1396/09/23 تا تاریخ 1397/09/23 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت سبوس گندم

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
سبوس گندم ۹۷/۰۹/۲۱115001380012892012576112687378101647215

نمودار سبوس گندم در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com