نمودار سبوس گندم  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت سبوس گندم در تاریخ ۹۹/۰۹/۰۸ روز شنبه

استان / نام محصول داخلی میانگین ساعت
حداقلحداکثر
اصفهان 30,00032,00031,00012:15
زنجان 33,00034,00033,50012:15
فارس 30,00031,00030,50012:15
کرمانشاه 35,00036,00035,50012:15
میانگین 32,62532,625
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار سبوس گندم  

از تاریخ 1398/09/07 تا تاریخ 1399/09/08 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت سبوس گندم

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
سبوس گندم ۹۹/۰۹/۰۸300003600032625-1253279231327189062183917373

نمودار سبوس گندم در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com