نمودار سبوس گندم  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت سبوس گندم در تاریخ ۹۹/۰۱/۱۸ روز دوشنبه

استان / نام محصول داخلی میانگین ساعت
حداقلحداکثر
اصفهان 18,50019,00018,75016:11
زنجان 18,00018,50018,25016:11
فارس 21,00021,50021,25016:11
کرمانشاه 18,00018,50018,25016:11
میانگین 19,12519,125
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار سبوس گندم  

از تاریخ 1398/01/17 تا تاریخ 1399/01/18 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت سبوس گندم

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
سبوس گندم ۹۹/۰۱/۱۸18000215001912501912519125171141912517373

نمودار سبوس گندم در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com