نمودار سبوس گندم  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت سبوس گندم در تاریخ ۰۲/۰۱/۰۵ روز شنبه

استان / نام محصول داخلی میانگین ساعت
حداقلحداکثر
زنجان 77,00079,00078,00015:03
سمنان 79,50080,00079,75015:03
کرمانشاه 59,50060,00059,75015:03
میانگین 72,50072,500
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار سبوس گندم  

از تاریخ 1401/01/10 تا تاریخ 1402/01/10 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت سبوس گندم

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
سبوس گندم ۰۲/۰۱/۰۵59500800007250007250070800688757250067527

نمودار سبوس گندم در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com