نمودار شترمرغ زنده  

از تاریخ
تا تاریخ
به صورت

جدول قیمت شترمرغ زنده در تاریخ ۹۷/۰۳/۲۸ روز دوشنبه

استان / نام محصول شترمرغ زنده میانگین ساعت
حداقلحداکثر
تهران 145,000155,000150,00016:09
اصفهان 155,000165,000160,00016:09
خراسان رضوی 135,000145,000140,00016:09
میانگین 150,000150,000
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار شترمرغ زنده  

از تاریخ 1396/03/29 تا تاریخ 1397/03/29 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت شترمرغ زنده

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
شترمرغ زنده ۹۷/۰۳/۲۸1350001650001500000150000150000157609150000144204

نمودار شترمرغ زنده در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com