نمودار شترمرغ کشتار  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت شترمرغ کشتار در تاریخ ۹۷/۰۶/۲۷ روز سه شنبه

استان / نام محصول شترمرغ کشتار میانگین ساعت
حداقلحداکثر
تهران 480,000500,000490,00013:59
اصفهان 460,000480,000470,00013:59
خراسان رضوی 420,000440,000430,00013:59
میانگین 463,333463,333
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار شترمرغ کشتار  

از تاریخ 1396/06/28 تا تاریخ 1397/06/28 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت شترمرغ کشتار

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
شترمرغ کشتار ۹۷/۰۶/۲۷4200005000004633330463333426667426667432887396379

نمودار شترمرغ کشتار در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com