نمودار شترمرغ کشتار  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت شترمرغ کشتار در تاریخ ۹۸/۰۴/۰۲ روز یکشنبه

استان / نام محصول شترمرغ کشتار میانگین ساعت
حداقلحداکثر
تهران 690,000710,000700,00015:53
اصفهان 690,000710,000700,00015:53
خراسان رضوی 690,000710,000700,00015:53
میانگین 700,000700,000
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار شترمرغ کشتار  

از تاریخ 1397/04/03 تا تاریخ 1398/04/03 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت شترمرغ کشتار

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
شترمرغ کشتار ۹۸/۰۴/۰۲6900007100007000000700000700000601667689967497440

نمودار شترمرغ کشتار در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com