نمودار فسفات  

از تاریخ
تا تاریخ
به صورت

جدول قیمت فسفات در تاریخ ۹۷/۰۴/۰۲ روز شنبه

استان / نام محصول گلبار شیمیایران فسفاتکویر فسفاتماکیان فسفاتایرانا فسفات میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 24,00024,00024,00016:14
اصفهان 22,50022,50022,50016:14
يزد 23,50023,50023,50016:14
مرکزي 24,00024,00024,00016:14
خراسان جنوبي 23,00023,00023,00016:14
میانگین 24,00024,00023,50023,00022,50023,400
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار فسفات  

از تاریخ 1396/04/02 تا تاریخ 1397/04/02 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت فسفات

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
فسفات ۹۷/۰۴/۰۲22500240002340002340023400199272188319590

نمودار فسفات در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com