نمودار فسفات  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت فسفات در تاریخ ۹۸/۰۴/۰۲ روز یکشنبه

استان / نام محصول ماکیان فسفاتایرانا فسفات میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
اصفهان 56,00056,00056,00016:06
خراسان جنوبي 56,00056,00056,00016:06
میانگین 56,00056,00056,000
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار فسفات  

از تاریخ 1397/04/03 تا تاریخ 1398/04/03 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت فسفات

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
فسفات ۹۸/۰۴/۰۲56000560005600005600060500513756032736470

نمودار فسفات در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com