نمودار فسفات  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت فسفات در تاریخ ۹۸/۰۱/۳۱ روز شنبه

استان / نام محصول ماکیان فسفاتایرانا فسفات میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
اصفهان 61,00061,00061,00015:34
خراسان جنوبي 60,00060,00060,00015:34
میانگین 60,00061,00060,500
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار فسفات  

از تاریخ 1397/02/02 تا تاریخ 1398/02/02 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت فسفات

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
فسفات ۹۸/۰۱/۳۱60000610006050006050054417441256050036470

نمودار فسفات در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com