نمودار فسفات  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت فسفات در تاریخ ۰۳/۰۱/۲۹ روز چهارشنبه

استان / نام محصول ماکیان فسفات میانگین ساعت
حداقلحداکثر
خراسان جنوبي 400,000400,000400,00013:51
میانگین 400,000400,000
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار فسفات  

از تاریخ 1404/01/30 تا تاریخ 1403/01/31 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت فسفات

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
فسفات ۰۳/۰۱/۲۹4000004000004000000400000400000450000400000432458

نمودار فسفات در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2024 ITPNews.com