نمودار متیونین  

از تاریخ
تا تاریخ
به صورت

جدول قیمت متیونین در تاریخ ۹۶/۱۲/۲۳ روز چهارشنبه

استان / نام محصول ایوانیک دگوسا - %۹۹فرانسهژاپن میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 151,500152,500149,500150,500149,500150,500150,66716:21
میانگین 152,000150,000150,000150,667
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار متیونین  

از تاریخ 1396/01/02 تا تاریخ 1397/01/02 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت متیونین

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
متیونین ۹۶/۱۲/۲۳1495001525001506672,000152385154190138875144241142604

نمودار متیونین در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com