نمودار متیونین  

از تاریخ
تا تاریخ
به صورت

جدول قیمت متیونین در تاریخ ۹۷/۰۳/۲۸ روز دوشنبه

استان / نام محصول ایوانیک دگوسا - %۹۹فرانسهژاپن میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 164,000165,000162,000163,000162,000163,000163,16716:05
میانگین 164,500162,500162,500163,167
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار متیونین  

از تاریخ 1396/03/29 تا تاریخ 1397/03/29 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت متیونین

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
متیونین ۹۷/۰۳/۲۸162000165000163167-2,000171135165561157654166405144241

نمودار متیونین در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com