نمودار متیونین  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت متیونین در تاریخ ۹۷/۰۶/۲۷ روز سه شنبه

استان / نام محصول ایوانیک دگوسا - %۹۹فرانسه میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 194,500195,500193,500194,500194,50015:03
میانگین 195,000194,000194,500
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار متیونین  

از تاریخ 1396/06/28 تا تاریخ 1397/06/28 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت متیونین

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
متیونین ۹۷/۰۶/۲۷1935001955001945000197846245092152385181067144241

نمودار متیونین در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com